maandag 20 februari 2006

Hoofd in het Nieuwe Testament

Dit artikel is een vervolg op de volgende artikelen:
De betekenis van hoofd
Hoofd van het gezin
Hoofd in de Septuaginta

In het Nieuwe Testament staan zeven teksten, waarin het Griekse woord kephale (hoofd) figuurlijk gebruikt wordt. Twee ervan (1 Kor. 11:3 en Ef. 5:23) zijn de teksten die gebruikt worden om het leiderschap van de man te 'bewijzen'. De andere vijf gaan over Jezus.

Kolossenzen 1:18 (NBV)

Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn:

Kolossenzen 2:19 (NBV)

Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien.

Efeziërs 4:15 (NBV)

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

Efeziërs 1:22-23 (NBV)

Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Kolossenzen 2:10 (NBV)

en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.

Als Paulus autoriteit of leiderschap in gedachten had, dan waren er genoeg Griekse woorden geweest, die deze betekenis duidelijker weergaven. Zo gebruikt hij elders bijvoorbeeld exousia (gezag) en archon (heerser.)

Berkeley en Mickelsen hebben een (engelstalig) artikel geschreven over het gebruik van kephale in deze verzen. Grieks was de moedertaal van Paulus. En al deze brieven zijn geschreven aan Griekssprekende mensen. Berkeley en Mickelsen beredeneren dat deze verzen duidelijker zijn en Christus completer en meer verheven weergeven als kephale geïnterpreteerd wordt op een manier die bekend was voor de oorspronkelijke lezers. De mogelijke betekenissen omvatten: verheven schepper en voltooier, bron, basis, afkomst; degene die de voltooiing brengt: bron van leven; top of kroon.

Natuurlijk heeft Christus heerschappij over de Kerk. Dat wordt in het Nieuwe Testament duidelijk omschreven. Maar de vraag is, of de term kephale (hoofd) in het Nieuwe Testament ook gebruikt wordt om deze positie van Christus te beschrijven. Ik ben van mening dat er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat dit niet het geval is.

..../
(:-)==:
....\

het lichaam één met het hoofd

4 opmerkingen:

D. P. zei

Dit is een zeer goede reeks van posten. Goed gedaan!

Ik ben niet zeker het Grieks de moedertaal van Paul was. Ja, hij was van Tarsus in Anatolia, maar hij eiste (Phil 3:5) een "Hebreeër van Hebreeërs" te zijn. Zijn ouders thuis hebben gesproken het Aramees zou kunnen?

Ruud Vermeij zei

Darrell,
Je Nederlands is echt zeer goed! Je woordvolgorde is Engels, maar je woordkeuze is goed.

In het artikel van Berkeley en Mickelsen (zie link in originele post) schrijven zij: "Paul knew both Hebrew and Greek. Although he was a Pharisee who knew Hebrew well, he grew up in Tarsus, a Greek-speaking city. Greek was his native tongue."
Zijn Romeins staatburgerschap zegt misschien iets evenals zijn periode in Tarsus, maar inderdaad, de finesses weten we niet...

D. P. zei

Dank je! Maar ik heb op-lijn woordenboeken met woordkeuze te helpen ;-)

Ongeacht wat zijn moedertaal was, de meeste geleerden gaan akkoord dat Paulus meer door Joodse cultuur dan Grieks werd beïnvloed. Nog, Paulus sprak duidelijk vloeiend het Grieks en hij was vertrouwd met de Septuaginta. Hij kon het verschil tussen een kephale en een archon vertellen!

Ruud Vermeij zei

Vreemd genoeg spreken we in het Nederlands gewoon van on-line woordenboeken. We zijn, zeker op computergebied, erg Engels georiënteerd.

Hij kon het verschil tussen een kephale en een archon vertellen!

Uiteindelijk zijn we het dus met elkaar eens :-)